Veel gestelde vragen

Waar staat het project Visualisatietechnieken, Serious gaming en E-participatie voor (VSE)?
Visualisatietechnieken, serious gaming en E-participatie (VSE) zijn krachtige middelen om stakeholders goed te informeren en te betrekken bij nieuwe infrastructuurprojecten. De initiatiefnemers willen samen met andere betrokken partijen het gebruik van VSE-technieken bij infrastructuurprojecten (MIRT-fasen Onderzoek, Verkenning en Planuitwerking) verder bevorderen.

Wat is het doel van het project VSE?
Doel van het project is bevorderen dat deze technieken gebruikt worden in het voortraject van de planning van infrastructurele projecten (MIRT-fasen Onderzoek, Verkenning en Planuitwerking).

Voor wie is het project VSE bedoeld?
Het project VSE is bedoeld voor projectleiders en kwartiermakers bij opdrachtgevende partijen aan de ene kant en aan de andere kant marktpartijen en onderzoeksinstellingen die VSE-technieken ontwikkelen.

Welke partijen zijn betrokken bij het project VSE?
De initiatiefnemers van het project zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, Platform Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders (WOW), SBRCURnet en De Bouwcampus. Heeft u interesse om aan te haken bij het project, neem dan contact op met de initiatiefnemers via de pagina ‘Contact’.

Wat is de rol van het bedrijfsleven in het project VSE?
Het bedrijfsleven kan in het project VSE zijn kennis en ervaring met de toepassing van VSE bij het planproces van infrastructuurprojecten inbrengen. Tijdens platformbijeenkomsten volgens de gouden driehoekformule (overheden, marktpartijen en onderzoeksinstellingen) kan de discussie met elkaar worden gevoerd. Deze inbreng zal worden meegenomen bij het ontwikkelen van een handreiking en toolbox VSE.

Welke pilotprojecten zijn onderdeel van het project VSE?
De projecten Blankenburgverbinding, Stationsgebied Utrecht, Haventoegang IJmuiden,  Kennisas A2,  etc. zijn onderdeel van het project VSE.

Hoe worden de resultaten van het project VSE gepresenteerd?
De resultaten van het project VSE worden gecommuniceerd via deze website en via de VSE-nieuwsbrief. Eind 2015 wordt er een landelijke VSE-dag georganiseerd en tijdens platformbijeenkomsten wordt de voortgang en stand van zaken besproken.

Hoe kan ik mij als partij aansluiten bij het project VSE?
U kunt aansluiten bij het project door contact op te nemen met de initiatiefnemers via de pagina ‘Contact’.

Initiatiefnemers:

logo-sbr Logo-IenM logo-wow logo-prorail logo-bouwcampus